bolig
 

Orientering fra foreningsbestyrelsen

Foranlediget af at der d. 24. juni er fremsat udsagn i de lokale medier om, at Brabrand Boligforenings beboere via dispositionsfonden kan ende med at skulle betale regningen for huslejetab i forbindelse med den forsinkede nedrivning af to boligblokke, har foreningsbestyrelsen på sit møde d. 26. juni besluttet at udsende nærværende præcisering.

Det fremgår af medierne, at omkostningen ved at blokkene bliver stående ud over det forventede tidsrum beløber sig til ca. 300.000 kr. pr. boligblok pr. måned. Siden anken blev indgivet til Landsretten, har der været en tæt dialog med Landsbyggefonden herom.

Landsbyggefonden og Aarhus Kommune har skriftligt givet tilsagn til, at lejetabet fra 2013 og frem vil blive dækket af den såkaldte reguleringskonto, som er en opsamlingskonto, der bl.a. kan bringes i anvendelse til dækning af uforudsete omkostninger.

Der er således ikke grundlag for at frygte, at de omkostninger, der opstår som følge af, at to lejere har valgt at benytte deres ret til at afprøve byrettens klare afgørelse ved Landsretten, vil medføre omkostninger for Brabrand Boligforenings dispositionsfond eller Brabrand Boligforenings lejere – hverken i Gellerup eller nogen anden afdeling.

Det fremgår endvidere af medierne, at Aarhus Kommune har modsat sig, at tabet dækkes af Landsbyggefonden. I kraft af en aftale mellem Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune fra 2010 har Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening imidlertid en sammenfaldende interesse i, at Landsbyggefonden dækker huslejetabet, idet Aarhus Kommune har forpligtet sig til at dække et eventuelt huslejetab ved den ene af de to blokke, og Aarhus Kommune har på ingen måde modarbejdet, at Landsbyggefonden dækker huslejetabet.

 27. juni 2014

 Keld Laursen


 

Senest opdateret: 09-07-2014.

FIND DIN AFDELING

Find din afdeling i listen nedenfor:

info

info

helhedsplan gellerup