Ventelistens opbygning

For alle, der ansøger om en bolig i Brabrand Boligforening, gælder det, at ansøgere til en bolig deles op i tre grupper:

 1. Du er lejer i samme afdeling, som du er ansøger i.
 2. Du er lejer i Brabrand Boligforening.
 3. Øvrige.

I hver gruppe er det den person, som har stået længst tid på ventelisten, som står forrest i køen til den ledige bolig. Med andre ord tildeles boligerne til hver gruppe efter anciennitet. For at udnytte fortrinsretten i gruppe 1 eller 2 skal du dog have boet mindst et år i din nuværende bolig, og beboerfortrinsretten tildeles kun til den lejer, der står øverst på lejekontrakten. 

Fleksibel udlejning.

For afdelingerne Hans Brogesparken, Søvangen, Skovgårdsparken, Gellerupparken, Toveshøj og Holmstrup har Aarhus Kommune og Brabrand Boligforening derudover indgået aftale om at ansøgere med arbejde eller som studerer på en videregående uddannelse kan få fortrin på ventelisten.

Den som tilbydes en bolig gennem et fortrin skal enten selv kunne leve op til et af fortrinnene eller have en samlever/ægtefælle, der kan opfylde fortrinskriterierne. Såfremt det er samlever/ægtefælle som opfylder fortrinskriteriet, skal der være fælles forudgående botid på minimum 3 måneder på det tidspunkt, hvor boligen tildeles. Fælles forudgående boperiode dokumenteres via oplysninger om bopælsattest fra Folkeregisteret.

 

Created by Freepik

1.  Personer i arbejde 

 • Minimum ansøger eller samlever/ægtefælle skal kunne dokumentere fast arbejde med et indkomstniveau på minimum 150.000 kr./år.
 • Ansættelsen skal have et omfang på mindst 25 timer om ugen.
 • Tidsbegrænsede ansættelser, herunder vikaransættelser, skal have en varighed på minimum 9 måneder. Der skal være minimum 3. mdr. tilbage af ansættelsen på tildelingstidspunktet.
 • Flexjob sidestilles med andet arbejde såfremt omfanget er på mindst 10 aktive timer ugentligt. Omfanget vurderes ud fra flexaftalens pålydende.
 • En elev- eller lærlingestilling betragtes ikke som fast arbejde, men disse kan være omfattet af fortrinskriteriet for ’Personer under videregående uddannelse’.

Dokumentationskrav for fortrinnet arbejde

 • Lønmodtagere skal fremsende dokumentation i form af ansættelseskontrakt og seneste lønseddel.
 • Hvis ansættelsen er tidsbegrænset vil ansættelseskontrakt og seneste lønseddel udgøre tilstrækkelig dokumentation for ansættelsens varige karakter. 
 • Ved fleksjob fremsendes ansættelsesaftalen og seneste lønseddel. 
 • Selvstændigt erhvervsdrivende og konsulenter skal fremlægge dokumentation for CVR-registrering samt seneste års regnskab eller revisorpåtegnet kvartalsopgørelse fra seneste kvartal. Udskrift fra ansøgers e-indkomst kan endvidere anvendes ved tvivl.

 

 

2.  Personer under videregående uddannelse

 

Dokumentationskrav for fortrinnet studerende på en videregående uddannelse

 • Der skal fremsendes opdateret erklæring fra uddannelsesinstitutionen om indskrivning på uddannelsesstedet.
 • Kopi af uddannelsesaftale eller lærlingekontrakt og seneste lønseddel.

Det er en forudsætning at arbejdspladsen/studiepladsen er beliggende i Danmark. 

Hvis du ikke kan dokumentere fortrin, på tildelingstidspunktet, kan du ikke få boligen.